Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM
Logo Wydzialu
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Katedra Zarządzania i Logistyki Badania Naukowe

TYTUŁ PRACY BADAWCZEJ

WDRAŻANIE ZRÓWNOWAŻONYCH SYSTEMÓW ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
W UWARUNKOWANIACH NOWEJ GOSPODARKI

 
KIEROWNIK BADAŃ

dr hab. Stanisław Iwan, prof. PM


WYKAZ CZŁONKÓW ZESPOŁU BADAWCZEGO
 
- dr hab. Izabela Dembińska, prof. PM
- dr hab. Mariusz Jedliński, prof. PM
- dr inż. Tomasz Dudek
- dr inż. Ewa Hącia
- dr Kinga Kijewska
- dr Justyna Lemke
- dr inż. Patrycja Narękiewicz
- dr Artur Rzempała
- dr inż. Witold Torbacki
- dr inż. Natalia Wagner
- mgr inż. Marianna Maruszczak
- mgr inż. Mariusz Nürnberg
- mgr inż. Oleksandra Osypchuk
- mgr inż. Kamil Pędziwiatr
- mgr inż. Katarzyna Sosik
 
ZAŁOŻENIA I CELE PRAC BADAWCZYCH
Punktem wyjścia dla planowanych do podjęcia prac badawczych jest wyraźne ukierunkowanie Unii Europejskiej na promowanie rozwoju transportu zrównoważonego. Sposób funkcjonowania systemów transportowych powinien być zgodny z ogólnymi celami polityki miejskiej, regionalnej, krajowej, czy unijnej, obejmującymi poprawę dostępności przestrzeni dla różnych form działalności, ekorozwój, a także poprawę efektywności transportu oraz warunków życia. Uwypuklają to zasady funkcjonowania transportu zrównoważonego, sformułowane przez Komisję Europejską. Głównym celem działań podejmowanych w wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie równowagi między aspektami społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi będącymi działaniami trwałymi/ciągłymi. W obecnych czasach o przewadze konkurencyjnej decyduje głównie zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi klienta co pociąga za sobą  sprawną  organizację dostaw produktów jak i usług realizowanych przy optimum kosztowym.Celem pracy badawczej będzie określenie uwarunkowań wdrażania zrównoważonych łańcuchów dostaw biorąc pod uwagę:
- wielokryterialne zarządzanie łańcuchami dostaw, przy uwzględnieniu determinant środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, mających zasadnicze znaczenie dla sprawności realizacji procesów logistycznych;
- uwzględnianie oczekiwań i potrzeb różnych grup interesariuszy zrównoważonych łańcuchów dostaw;
- wpływ nowoczesnych technologii, zmian geopolitycznych i ekonomiczno-społecznych na funkcjonowanie łańcuchów dostaw;
- rozwój systemów typu smart city i ich wpływ na zarządzanie łańcuchami dostaw oraz ich oddziaływanie na środowisko miejskie;
- funkcjonowanie zrównoważonych łańcuchów dostaw w sytuacjach kryzysowych.

METODYKA
Głównymi metodami badawczymi planowanymi do wykorzystania w ramach realizowanych zadań będą:
- analiza literatury przedmiotu oraz raportów z realizacji dotychczasowych prac badawczych krajowych i zagranicznych   w zakresie wdrażania rozwiązań zrównoważonej logistyki miejskiej;
- metody badań marketingowych, takie jak badania ankietowe i wywiad pogłębiony;
- metody matematyczno-statystyczne;
- metody modelowania i symulacji.
SPODZIEWANE WYNIKI
Kluczowym rezultatem pracy badawczej będzie zestaw wskazań organizacyjnych, prawnych i technologicznych w zakresie wdrażania zrównoważonych łańcuchów dostaw.

 


TYTUŁ PRACY BADAWCZEJ -  MŁODY NAUKOWIEC

REALIZACJA PROCESÓW TRANSPORTOWYCH
W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH
W MIASTACH


WYKAZ CZŁONKÓW ZESPOŁU BADAWCZEGO
 
 - mgr inż. Katarzyna Sosik
 - mgr inż.Oleksandra Osypchuk
 - mgr inż. Kamil Pędziwiatr
 - mgr inż. Mariusz Nürnberg
 
ZAŁOŻENIA I CELE PRAC BADAWCZYCH
Podjęcie powyższego tematu spowodowane jest wzrostem wskaźnika urbanizacji i rozwoju jej kolejnych faz, co powoduje ciągłą intensyfikacje procesów transportowych. Wraz z zwiększeniem liczby mieszkańców miast, coraz trudniejsze staje się zaspokajanie ich potrzeb w zakresie świadczenia usług publicznych oraz podtrzymywania wysokiego komfortu funkcjonowania. Celem badania jest identyfikacja procesów transportowych realizowanych w miastach oraz problemów z nimi związanych. Dodatkowo zostaną opracowane możliwości ich rozwiązania.

METODYKA
W badaniach zostaną wykorzystane następujące metody:
- przegląd literatury przedmiotu
- analiza aktów prawnych w polityce transportowej,
- metody analizy statystycznej,
- jawna obserwacja ustrukturyzowana z wykorzystaniem narzędzi pomiarowych,
- badania ankietowe, wywiad bezpośredni i inne metody badań marketingowych.
 
SPODZIEWANE WYNIKI
Przeprowadzone dotychczas badania pozwoliły na identyfikację procesów transportowych 
i związanych z nimi problemów. Kontynuacja badań pozwoli na pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania miejskich systemów transportowych. Wyniki przeprowadzonej pracy badawczej pozwolą na wypracowanie wskazówek pozwalających na eliminacje występujących problemów transportowych.
 

 
Autor: Beata Wysocka

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę