Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Logo Wydzialu
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Unia Europejska

Katedra Gospodarki Morskiej i Systemów Transportowych Badania Naukowe

TYTUŁ PRACY BADAWCZEJ

TRANSPORT 4.0
 

KIEROWNIK BADAŃ

dr hab. inż. Izabela Kotowska, prof. PM
 
WYKAZ CZŁONKÓW ZESPOŁU BADAWCZEGO
 
- dr inż. Andrzej Montwiłł
- dr inż. Bogusz Wiśnicki
- dr Dariusz Bernacki
- dr inż. Agnieszka Deja
- mgr inż. Adriana Bohdan
- dr inż. Aleksandra Łapko
- dr inż. Roma Strulak-Wójcikiewicz
- dr inż. Oliwia Pietrzak
- dr inż. Krystian Pietrzak
- dr inż. Piotr Durajczyk
- mgr inż. Natalia Drop
 

ZAŁOŻENIA I CELE PRAC BADAWCZYCH

Celem badań jest przeprowadzenie analiz w zakresie rozwoju Transportu 4.0. Przedmiotem badań będzie zarówno obsługa pasażerów jak i ładunków. Badania obejmą cztery obszary badawcze:

1. Węzły transportowe

W ramach obszaru dotyczącego węzłów transportowych analizowane są zagadnienia związane z zielonymi portami, w szczególności porami drugorzędnymi oraz suchymi portami stanowiącymi ogniwa w lądowo-morskich łańcuchach transportowych. Obszar ten obejmuje również analizę wpływu inwestycji w portach morskich na:
- użytkowników i producentów usług transportowych,
- konfigurację  i przebieg łańcuchów transportowych i łańcuchów dostaw,
- konkurencję między portową  i koszty działalności portowej.
Dodatkowo realizowane są badania dotyczące modelowania systemów zarządzania, w tym zarządzania strategicznego, węzłami transportowymi w aspekcie przekształcania ich w wielofunkcyjne obszary gospodarcze z silnie rozwiniętymi funkcją transportową pozwalającą na budowanie międzyregionalnych i globalnych systemów transportu zintegrowanego, szczególnie transportu intermodalnego i kombinowanego.

2. Transport towarowy

W ramach obszaru dotyczącego transportu towarowego badania obejmą projektowanie i ocenę możliwości wdrożenia autorskiej koncepcji Light Freight Railway (LFR) na obszarach zurbanizowanych. Opracowana koncepcja LFR zakłada wykorzystanie autonomicznego systemu krótkich pociągów, składających się maksymalnie z 5 wagonów, z których dwa krańcowe wyposażone będą w kabiny sterownicze i napęd. Badania prowadzone są w kierunku oceny możliwości wykorzystania systemu LFR do obsługi ładunków w systemie dowozowo-odwozowym na obszarach zurbanizowanych jako konkurencji dla transportu samochodowego.

3. Transport pasażerski

W ramach obszaru dotyczącego transportu pasażerskiego badania dotyczą:
  • transportu lotniczego w obliczu zmieniającego się modelu zarządzania przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem wymogów polityki zrównoważonego transportu, oczekiwań społecznych oraz kryzysu wywołanego pandemią COVID-19;
  • systemów obsługi ruchu pasażerskiego na obszarach zurbanizowanych. Badania obejmują zagadnienia związanie z wdrażaniem koncepcji elektromobilności w transporcie publicznym, jak również rozwojem szynowych systemów transportowych, wspierających założenia elektromobilności na obszarach zurbanizowanych (tramwaj, kolej metropolitalna, metro).

4. Narzędzia informatyczne w transporcie

Badania obejmą możliwości zastosowania narzędzi ICT w turystyce morskiej oraz możliwości wykorzystania dostępnych technologii teleinformatycznych dla poprawy zarządzania w wybranych gałęziach transportowych w kontekście obostrzeń administracyjnych wynikających z  pandemii  COVID 19. 

TYTUŁ PRACY BADAWCZEJ -  MŁODY NAUKOWIEC

Nowoczesne techniki zarządzania wybranymi gałęziami transportu z perspektywy potrzeb ich użytkowników.


WYKAZ CZŁONKÓW ZESPOŁU BADAWCZEGO
 
- dr inż. Piotr Durajczyk
- mgr inż. Natalia Drop
- mgr Marianna Maruszczak
 
ZAŁOŻENIA I CELE PRAC BADAWCZYCH
            W ramach grantu członkowie zespołu prowadzą wieloaspektowe badania zagadnień związanych z zarządzaniem operacyjnym i strategicznym, zarówno na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw i instytucji publicznych, jak i wielopodmiotowych łańcuchów transportowych pasażerów i ładunków. Analizowane są strategie i rozporządzenia aktualnie realizowane w przedsiębiorstwach i jednostkach publicznych funkcjonujących w różnych gałęziach transportu. Badania w tym zakresie obejmują z jednej strony zagadnienia analizy i syntezy procesów zachodzących w systemach zarządzania i administrowania poszczególnych jednostek organizacyjnych, jak i zarządzania procesami eksploatacji środków transportu oraz infrastruktury technicznej poszczególnych gałęzi transportu z podziałem na infrastrukturę tradycyjną i cyfrową dla potoków, zarówno pasażerskich, jak i ładunkowych. W ramach niniejszego zadania badawczego prowadzone są również analizy wpływu zarzadzania procesowego na wzrost efektywności przedsiębiorstw i jednostek publicznych. W badaniach wykorzystywane są narzędzia pozwalające na zwiększenie efektywności procesów gospodarczych i administracyjnych. Praca badawcza wpisuje się w działania polskiej i ogólnoeuropejskiej administracji transportowej. Wyniki prowadzonych badań w postaci rekomendacji posłużą do wskazania kierunków rozwoju polityki transportowej Polski i Unii Europejskiej, a przedstawione zostaną w szeregu znaczących publikacji naukowych – artykułów oraz monografii, a także będą stanowiły podstawę wnioskowania dla rozprawy doktorskiej i habilitacyjnej.
 
METODYKA
W badaniach wykorzystywane zostaną następujące metody badawcze: opisowa, analiza porównawcza, analiza przyczynowo skutkowa, analiza systemowa, badania terenowe, metody statystyczne, synteza wyników; dla opisu i zobrazowania badanych zjawisk wykorzystane zostaną techniki komputerowe.
 
SPODZIEWANE WYNIKI
Analiza i synteza zarządzania procesami w transporcie i zarządzania przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi celem wypracowania narzędzi pozwalających na zwiększenie efektywności procesów gospodarczych i administracyjnych oraz efektywności funkcjonowania organizmów gospodarczych.
 
Autor: Karolina Małecka

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę